Gedragsregels en Vertouwenspersonen


Onze Vertrouwenscontactpersoon:

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de zwemvereniging voor iedereen
die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over
wil praten.
De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.
Daarnaast wordt van de vertrouwenscontactpersoon verwacht dat hij/zij bijdraagt aan het in het nemen van preventieve maatregelen.

Bettina Beldman
vertrouwenspersoon1@dehokseberg.nl

0525-650846

Henk Leusink
vertrouwenspersoon2@dehokseberg.nl

0525-651663

Gedragsregels

ZPCH De Hokseberg hanteert de gedragsregels voor trainers en begeleiders, zoals de
gedragsregels die NOC*NSF opgesteld heeft.
Gedragsregels waar alle trainers en begeleiders ten alle tijden aan moeten voldoen:

 • De trainer/begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich
  veilig voelt.
 • De trainer/begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in
  zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is
  voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De trainer/begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie
  tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/begeleider en de jeugdige sporter tot
  zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De trainer/begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of
  de trainer/begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard
  zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
  billen en borsten.
 • De trainer/begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De trainer/begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
  respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de
  of de hotelkamer.
 • De trainer/begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik
  als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de
  (jeugdige) sporter behartigt, is de trainer/begeleider verplicht met deze personen of instanties
  samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De trainer/begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
  bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer/begeleider aanvaardt geen financiële
  of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan
  afgesproken honorering staan.
 • De trainer/begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die
  bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
  regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
  verantwoordelijkheid van de trainer/begeleider in de geest hiervan te handelen

Aanname beleid

ZPCH De Hokseberg heeft een aannamebeleid voor trainers en begeleiders
Om de kans op problemen te verkleinen, wordt een aannamebeleid ingevoerd voor nieuwe trainers en
begeleiders. Het aannamebeleid voor vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen waardoor de
zwemvereniging een beeld krijgt van de vrijwilliger die een functie vanaf heden binnen de vereniging
gaat vervullen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de sporters binnen de zwemvereniging in
veilige handen zijn. Daarom doorlopen we met nieuwe vrijwilligers de volgende stappen:

 • Houd een kennismakingsgesprek en legt dit kort vast
 • Check referenties (vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt)
 • Laat een VOG aanvragen (en herhaal dat elke 3-5 jaar) voor nieuwe en huidige trainers/begeleiders
 • De kosten voor het aanvragen van een VOG worden door de club gedragen.
 • Maak de trainer/begeleider verplicht (op kosten van de vereniging) lid van de bond en als dat niet
  kan, laat de trainer/begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt
  de trainer/begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
 • Maak de trainer/begeleider bekend met gedragsregels en ondertekenen.

Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt
worden om binnen ZPCH De Hokseberg een functie van trainer/begeleider te vervullen

Vertrouwenscontactpersoon

ZPCH De Hokseberg heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de zwemvereniging voor iedereen
die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over
wil praten.
De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.
Daarnaast wordt van de vertrouwenscontactpersoon verwacht dat hij/zij bijdraagt aan het in het nemen van preventieve maatregelen.

Algemene taakomschrijving
De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging of bond, betreffende grensoverschrijdend gedrag.
Taken van de VCP:

 1. Eerste opvang bij een melding
 2. Doorverwijzen
 3. Preventie activiteiten en beleidsadvisering

1. Eerste opvang bij een melding:

De VCP is er voor leden die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand
over willen spreken. De VCP:

 • laat de klager het verhaal vertellen
 • bespreekt mogelijke vervolgstappen
 • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachtenreglement
 • houdt aantekeningen bij van de gesprekken

2. Doorverwijzen:

 • Eventueel doorverwijzen van klager naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, interne
  klachtencommissie, advocaat, politie, anderen
 • ondersteunen bij deze stappen van doorverwijzing

3. Preventieactiviteiten en beleidsadvisering

De VCP adviseert het bestuur om beleid te ontwikkelen en ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk
gebeurt. De VCP:

 • profileert zich als dusdanig binnen de eigen organisatie en ziet erop toe dat iedereen binnen de
  organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en de klachtenprocedure
 • fungeert als ‘de luis in de pels’ van het bestuur en geeft daarom gevraagd en ongevraagd adviezen
  en informatie waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag
 • draagt bij aan de evaluatie van het eigen takenpakket, werkwijze van de klachtencommissie en van
  de klachtenprocedure; houd zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van
  preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag

Randvoorwaarden, De VCP:

 • Is geen bestuurslid, trainer en/of begeleider.
 • Bestaat bij voorkeur uit één man en één vrouw
 • Heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur en/of directie (bv. Resp. voorzitter of directeur)
 • Wordt een keer in de vier jaar gekozen door de ALV en/of aangesteld door de voorzitter
 • Kan periodiek een bewijs van goed gedrag overleggen
 • Is een persoon uit de interne organisatie
 • Doet zelf geen onderzoek
 • Zorgt dat VOG-beleid een integraal onderdeel van het verenigingsbeleid is en als zodanig is
  opgenomen in het beleidsplan .

Attitude
De VCP:

 • Is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon
 • Geniet het vertrouwen van de bij de vereniging of bond betrokken medewerkers en leden
 • Heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid
 • Is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen

Vaardigheden
De VCP:

 • Is in staat zichzelf en het onderwerp grensoverschrijdend gedrag aan de doelgroepen te kunnen
  presenteren
 • Kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
 • kan een adviesgesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
 • kan reflecteren op eigen gedrag en dat van een ander
 • kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
 • kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
 • is in staat mee te werken beleid te implementeren

Kennis
De VCP:

 • weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden
 • heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht
 • kent de sociale kaart betreffende grensoverschrijdend gedrag
 • kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij grensoverschrijdend gedrag
 • heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur

Anonimiteit en vertrouwelijkheid
Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden van de VCP.
De informatie die een VCP van klager, beschuldigde of bestuur ontvangt is strikt vertrouwelijk.
(Wetboek v.str.r. 260, geen verschoningsrecht) Deze mag uitsluitend met klager, beschuldigde of
bestuur(slid) besproken worden. Deze vertrouwelijkheid en anonimiteit heeft echter zijn begrenzingen.
Er bestaat namelijk een wettelijke meldingsplicht voor het op de hoogte zijn van strafbare feiten.
Anonimiteit kan in die situaties niet wettelijk worden gegarandeerd. De vertrouwelijkheid ten opzichte
van de melder kan soms strijdig zijn met andere taken, zoals de signalering- en adviesfunctie. In de
praktijk blijkt dit soms onwerkbaar. Bij integriteitaantastingen zijn de belangen van de organisatie ook
in het geding en het kan soms niet anders dan een melding ook bij het bevoegd gezag onder de
aandacht te brengen. Tevens is de VCP gebonden aan hetgeen in de VOG vermeld staat. Organisaties
moeten vertrouwelijkheid dus in beginsel altijd proberen te waarborgen. De VCP rapporteert jaarlijks
aan het bestuur van de vereniging over het aantal meldingen, de aard van de meldingen en over de
preventie activiteiten die zijn ondernomen. Deze gegevens zullen worden verwerkt in het jaarverslag.